地藏经读诵网
标题

地藏经第三品注音

来源:地藏经读诵网作者:苏煜涵时间:2018-12-28 13:29:46
在学习地藏经时,如果你是刚开始学习地藏经,那建议你先去看地藏经第一品注音,可以一品一品的去学习,也希望对你有很大的帮助!

地藏经第三品注音

ɡuān zhònɡ shēnɡ yè yuán pǐn dì sān

观众生业缘品第三

ěr shí fó mǔ mó yē fū rén , ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ

尔 时 佛 母 摩 耶 夫 人, 恭 敬 合 掌

wèn dì zànɡ pú sà yán : shènɡ zhě , yán fú zhònɡ

问 地 藏 菩 萨 言 : 圣 者, 阎 浮 众

shēnɡ , zào yè chā bié , suǒ shòu bào yìnɡ , qí

生, 造 业 差 别, 所 受 报 应, 其

shì yún hé ? dì zànɡ dā yán : qiān wàn shì jiè,

事 云 何 ? 地 藏 答 言 : 千 万 世 界,

nǎi jí ɡuó tǔ , huò yǒu dì yù 、 huò wú

乃 及 国 土 , 或 有 地 狱 、 或 无

dì yù ; huò yǒu nǚ rén 、 huò wú nǚ rén ;

地 狱 ; 或 有 女 人 、 或 无 女 人 ;

huò yǒu fó fǎ 、 huò wú fó fǎ , nǎi zhì shēnɡ

或 有 佛 法 、 或 无 佛 法 , 乃 至 声

wén pì zhī fó , yì fù rú shì , fēi dàn dì

闻 辟 支 佛 , 亦 复 如 是, 非 但 地

yù zuì bào yī děnɡ 。

狱 罪 报 一 等 。

mó yē fū rén chónɡ bái pú sà : qiě yuàn wén yú

摩 耶 夫 人 重 白 菩 萨 : 且 愿 闻 于

yán fú zuì bào suǒ ɡǎn è qù 。 dì zànɡ dā yán:

阎 浮 罪 报 所 感 恶 趣 。 地 藏 答 言:

shènɡ mǔ , wéi yuàn tīnɡ shòu , wǒ cū shuō zhī。

圣 母 , 唯 愿 听 受, 我 粗 说 之。

fó mǔ bái yán : yuàn shènɡ zhě shuō 。

佛 母 白 言 : 愿  圣 者 说 。

ěr shí dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : nán yán

尔 时 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 南 阎

fú tí , zuì bào mínɡ hào rú shì 。 ruò yǒu zhònɡ

浮 提 , 罪 报 名 号 如 是。 若 有 众

shēnɡ bú xiào fù mǔ , huò zhì shā hài , dānɡ duò

生 不 孝 父 母 , 或 至 杀 害, 当 堕

wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié qiú chū wú qī。

无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 求 出 无 期。

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ chū fó shēn xiè , huǐ bànɡ sān

若 有 众 生 出 佛 身 血, 毁 谤 三

bǎo , bú jìnɡ zūn jīnɡ , yì dānɡ duò yú wú jiàn

宝 , 不 敬 尊 经, 亦 当 堕 于 无 间

dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。

地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ qīn sǔn chánɡ zhù , diàn wū sēnɡ ní,

若 有 众 生 侵 损 常 住, 玷 污 僧 尼,

huò qié lán nèi zì xínɡ yín yù , huò shā huò

或 伽 蓝 内 恣 行 淫 欲 , 或 杀 或

hài , rú shì děnɡ bèi , dānɡ duò wú jiàn dì yù,

害 ,如 是 等 辈, 当 堕 无 间 地 狱,

qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 ruò yǒu

千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 若 有

zhònɡ shēnɡ , wěi zuò shā mén , xīn fēi shā mén ,

众 生, 伪 作 沙 门, 心 非 沙 门,

pò yònɡ chánɡ zhù , qī kuánɡ bái yī , wéi bèi jiè

破 用 常 住, 欺 诳 白 衣 , 违 背 戒

lǜ , zhǒnɡ zhǒnɡ zào è, rú shì děnɡ bèi , dānɡ

律 , 种 种 造 恶 , 如 是 等 辈, 当

duò wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū

堕 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出

wú qī 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , tōu qiè chánɡ zhù cái

无 期 。 若 有 众 生, 偷 窃 常 住 财

wù ɡǔ mǐ , yǐn shí yī fu , nǎi zhì yī wù

物 谷 米 , 饮 食 衣 服 , 乃 至 一 物

bù yǔ qǔ zhě , dānɡ duò wú jiàn dì yù , qiān

不 与 取 者, 当 堕 无 间 地 狱 , 千

wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 dì zànɡ bái yán:

万 亿 劫, 求 出 无 期 。 地 藏 白 言:

shènɡ mǔ , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , zuò rú shì zuì,

圣 母 , 若 有 众 生, 作 如 是 罪,

dānɡ duò wǔ wú jiàn dì yù , qiú zàn tínɡ kǔ yī niàn bù dé 。

当 堕 五 无 间 地 狱 , 求 暂 停 苦 一 念 不 得 。

mó yē fū rén chónɡ bái dì zànɡ pú sà yán : yún

摩 耶 夫 人 重 白 地 藏 菩 萨 言 : 云

hé mínɡ wéi wú jiàn dì yù ? dì zànɡ bái yán :

何 名 为 无 间 地 狱 ? 地 藏 白 言 :

shènɡ mǔ , zhū yǒu dì yù zài dà tiě wéi shān zhī

圣 母 , 诸 有 地 狱 在 大 铁 围 山 之

nèi , qí dà dì yù yǒu yī shí bā suǒ , cì

内 ,其 大 地 狱 有 一 十 八 所, 次

yǒu wǔ bǎi , mínɡ hào ɡè bié , cì yǒu qiān bǎi,

有 五 百, 名 号 各 别, 次 有 千 百,

mínɡ zi yì bié 。 wú jiàn yù zhě , qí yù

名 字 亦 别。 无 间 狱 者, 其 狱

chénɡ zhōu zā bá wàn yú lǐ , qí chénɡ chún tiě ,

城 周 匝 八 万 余 里 , 其 城 纯 铁,

ɡāo yī wàn lǐ , chénɡ shànɡ huǒ jù , shǎo yǒu kōnɡ

高 一 万 里 , 城 上 火 聚 , 少 有 空

quē 。 qí yù chénɡ zhōnɡ , zhū yù xiānɡ lián , mínɡ

缺 。 其 狱 城 中, 诸 狱 相 连, 名

hào ɡè bié 。 dú yǒu yī yù , mínɡ yuē wú jiàn,

号 各 别。 独 有 一 狱 , 名 曰 无 间,

qí yù zhōu zā wàn bā qiān lǐ , yù qiánɡ ɡāo

其 狱 周 匝 万 八 千 里 , 狱 墙 高

yī qiān lǐ , xī shì tiě wéi , shànɡ huǒ chè xià,

一 千 里 , 悉 是 铁 围, 上 火 彻 下,

xià huǒ chè shànɡ 。 tiě shé tiě ɡǒu , tǔ huǒ

下 火 彻 上。 铁 蛇 铁 狗, 吐 火

chí zhú yù qiánɡ zhī shànɡ , dōnɡ xi ér zǒu 。 yù

驰 逐 狱 墙 之 上, 东 西 而 走 。狱

zhōnɡ yǒu chuánɡ , biàn mǎn wàn lǐ 。 yī rén shòu zuì,

中 有 床, 遍 满 万 里 。 一 人 受 罪,

zì jiàn qí shēn biàn wò mǎn chuánɡ 。 qiān wàn rén

自 见 其 身 遍 卧 满 床。 千 万 人

shòu zuì , yì ɡè zì jiàn shēn mǎn chuánɡ shànɡ 。 zhònɡ

受 罪,  亦 各 自 见 身 满 床 上。  众

yè suǒ ɡǎn huò bào rú shì 。

业 所 感 获 报 如 是 。

yòu zhū zuì rén , bèi shòu zhònɡ kǔ 。 qiān bǎi yè

又 诸 罪 人, 备 受 众 苦 。 千 百 夜

chā jí yǐ è ɡuǐ , kǒu yá rú jiàn , yǎn rú

叉 及 以 恶 鬼, 口 牙 如 剑, 眼 如

diàn ɡuānɡ , shǒu fù tónɡ zhǎo , tuō zhuài zuì rén 。

电 光, 手 复 铜 爪, 拖 拽 罪 人 。

fù yǒu yè chā zhí dà tiě jǐ , zhònɡ zuì rén shēn,

复 有 夜 叉 执 大 铁 戟 , 中 罪 人 身,

huò zhònɡ kǒu bí , huò zhònɡ fù bèi 。 pāo kōnɡ

或 中 口 鼻 , 或 中 腹 背。 抛 空

fān jiē huò zhì chuánɡ shànɡ , fù yǒu tiě yīnɡ dàn zuì

翻 接 或 置 床 上, 复 有 铁 鹰 啖 罪

rén mù 。 fù yǒu tiě shé jiǎo zuì rén jǐnɡ 。 bǎi

人 目。 复 有 铁 蛇 绞 罪 人 颈。 百

zhī jiē nèi , xī xià chánɡ dìnɡ , bá shé ɡēnɡ lí,

肢 节 内, 悉 下 长 钉, 拔 舌 耕 犁,

chōu chánɡ cuò zhǎn , yánɡ tónɡ ɡuàn kǒu , rè tiě

抽 肠 剉 斩, 烊 铜 灌 口, 热 铁

chán shēn 。 wàn sǐ qiān shēnɡ , yè ɡǎn rú shì 。

缠 身。 万 死 千 生, 业 感 如 是 。

dònɡ jīnɡ yì jié , qiú chū wú qī 。 cǐ jiè huài

动 经 亿 劫, 求 出 无 期 。 此 界 坏

shí , jì shēnɡ tā jiè , tā jiè cì huài , zhuǎn

时 ,寄 生 他 界, 他 界 次 坏, 转

jì tā fānɡ ; tā fānɡ huài shí , zhǎn zhuǎn xiānɡ jì。

寄 他 方 ; 他 方 坏 时, 辗 转 相 寄。

cǐ jiè chénɡ hòu , huán fù ér lái 。 wú jiàn

此 界 成 后, 还 复 而 来。 无 间

zuì bào , qí shì rú shì 。

罪 报, 其 事 如 是 。

yòu wǔ shì yè ɡǎn , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 hé děnɡ

又 五 事 业 感, 故 称 无 间。 何 等

wéi wǔ ? yī zhě 、 rì yè shòu zuì , yǐ zhì

为 五? 一 者 、 日 夜 受 罪, 以 至

jié shù , wú shí jiàn jué , ɡù chēnɡ wú jiàn 。

劫 数, 无 时 间 绝, 故 称 无 间 。

èr zhě 、 yī rén yì mǎn , duō rén yì mǎn ,

二 者 、 一 人 亦 满, 多 人 亦 满,

ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sān zhě 、 zuì qì chā bànɡ ,

故 称 无 间。 三 者 、 罪 器 叉 棒 ,

yīnɡ shé lánɡ quǎn , duì mó jù záo , cuò zhuó huò

鹰 蛇 狼 犬, 碓 磨 锯 凿, 剉 斫 镬

tānɡ , tiě wǎnɡ tiě shénɡ , tiě lǘ tiě mǎ , shēnɡ

汤, 铁 网 铁 绳, 铁 驴 铁 马 , 生

ɡé luò shǒu , rè tiě jiāo shēn , jī tūn tiě wán,

革 络 首, 热 铁 浇 身, 饥 吞 铁 丸,

kě yǐn tiě zhī , cónɡ nián jìnɡ jié , shù nuó

渴 饮 铁 汁, 从 年 竟 劫, 数 那

yóu tā , kǔ chǔ xiānɡ lián , ɡènɡ wú jiàn duàn ,

由 他 , 苦 楚 相 连, 更 无 间 断 ,

ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sì zhě 、 bú wèn nán zǐ nǚ

故 称 无 间。 四 者 、 不 问 男 子 女

rén , qiānɡ hú yí dí , lǎo yòu ɡuì jiàn , huò

人 ,羌 胡 夷 狄 , 老 幼 贵 贱, 或

lónɡ huò shén , huò tiān huò gui , zuì xíng yè ɡǎn,

龙 或 神, 或 天 或 鬼 , 罪 行 业 感,

xī tónɡ shòu zhī , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 wǔ zhě、

悉 同 受 之, 故 称 无 间。 五 者、

ruò duò cǐ yù , cónɡ chū rù shí , zhì bǎi

若 堕 此 狱 , 从 初 入 时, 至 百

qiān jié , yī rì yī yè , wàn sǐ wàn shēnɡ ,

千 劫, 一 日 一 夜 , 万 死 万 生 ,

qiú yī niàn jiān zàn zhù bù dé , chú fēi yè jìn,

求 一念 间 暂 住 不 得 , 除 非 业 尽,

fānɡ dé shòu shēnɡ , yǐ cǐ lián mián, ɡù chēnɡ wú jiàn。

方 得 受 生, 以 此 连 绵, 故 称 无 间 。

dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : wú jiàn dì yù,

地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 无 间 地 狱,

cū shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì qì

粗 说 如 是。 若 广 说 地 狱 罪 器

děnɡ mínɡ , jí zhū kǔ shì , yī jié zhī zhōnɡ ,

等 名, 及 诸 苦 事, 一 劫 之 中 ,

qiú shuō bú jìn 。 mó yē fū rén wén yǐ , chóu

求 说 不 尽。 摩 耶 夫 人 闻 已 , 愁

yōu hé zhǎnɡ , dǐnɡ lǐ ér tuì 。

忧 合 掌, 顶 礼 而 退 。


以上就是地藏经第三品的注音,在学习地藏经时,如果你是刚开始学习地藏经,那建议你先去看地藏经第一品注音,可以一品一品的去学习,也希望对你有很大的帮助!如果有不正确的地方,望大家能够谅解,并指出来。

相关推荐
热点栏目
推荐阅读
以类相从 以类相从

以类相从成语名称以类相从成语拼音yǐ lèi xiāng cón...

以肉去蚁 以肉去蚁

以肉去蚁成语名称以肉去蚁成语拼音yǐ ròu qù yǐ成语...

以绝后患 以绝后患

以绝后患成语名称以绝后患成语拼音yǐ jué hòu huàn成...

以简御繁 以简御繁

以简御繁成语名称以简御繁成语拼音yǐ jiǎn yù fán成...

以紫乱朱 以紫乱朱

以紫乱朱成语名称以紫乱朱成语拼音yǐ zǐ luàn zhū成...

最新文章
想得玉人情,也合思量我。 想得玉人情,也合思量我。

想得玉人情,也合思量我。古诗原文[挑错/完善]出自...

想到他日是那样下场,则可 想到他日是那样下场,则可

想到他日是那样下场,则可以发愤矣。...

想见读书头已白,隔溪猿哭 想见读书头已白,隔溪猿哭

想见读书头已白,隔溪猿哭瘴溪藤。古诗原文[挑错/...

想翠竹、碧梧风采,旧游何 想翠竹、碧梧风采,旧游何

想翠竹、碧梧风采,旧游何处。古诗原文[挑错/完善...

愁与西风应有约,年年同赴 愁与西风应有约,年年同赴

愁与西风应有约,年年同赴清秋。...

想边鸿孤唳,砌蛩私语。_1 想边鸿孤唳,砌蛩私语。_1

想边鸿孤唳,砌蛩私语。古诗原文[挑错/完善]出自 宋...

想见广寒宫殿,正云梳风掠 想见广寒宫殿,正云梳风掠

想见广寒宫殿,正云梳风掠。古诗原文[挑错/完善]出...

想翠竹、碧梧风采,旧游何 想翠竹、碧梧风采,旧游何

想翠竹、碧梧风采,旧游何处。...

想牧之、千载尚神游,空山 想牧之、千载尚神游,空山

想牧之、千载尚神游,空山冷。古诗原文[挑错/完善...

想边鸿孤唳,砌蛩私语。 想边鸿孤唳,砌蛩私语。

想边鸿孤唳,砌蛩私语。古诗原文[挑错/完善]出自宋...

手机版 网站地图