您当前位置:首页>地藏经全文

地藏经第三品注音

地藏经第三品注音

ɡuān zhònɡ shēnɡ yè yuán pǐn dì sān

观众生业缘品第三

ěr shí fó mǔ mó yē fū rén , ɡōnɡ jìnɡ hé zhǎnɡ

尔 时 佛 母 摩 耶 夫 人, 恭 敬 合 掌

wèn dì zànɡ pú sà yán : shènɡ zhě , yán fú zhònɡ

问 地 藏 菩 萨 言 : 圣 者, 阎 浮 众

shēnɡ , zào yè chā bié , suǒ shòu bào yìnɡ , qí

生, 造 业 差 别, 所 受 报 应, 其

shì yún hé ? dì zànɡ dā yán : qiān wàn shì jiè,

事 云 何 ? 地 藏 答 言 : 千 万 世 界,

nǎi jí ɡuó tǔ , huò yǒu dì yù 、 huò wú

乃 及 国 土 , 或 有 地 狱 、 或 无

dì yù ; huò yǒu nǚ rén 、 huò wú nǚ rén ;

地 狱 ; 或 有 女 人 、 或 无 女 人 ;

huò yǒu fó fǎ 、 huò wú fó fǎ , nǎi zhì shēnɡ

或 有 佛 法 、 或 无 佛 法 , 乃 至 声

wén pì zhī fó , yì fù rú shì , fēi dàn dì

闻 辟 支 佛 , 亦 复 如 是, 非 但 地

yù zuì bào yī děnɡ 。

狱 罪 报 一 等 。

mó yē fū rén chónɡ bái pú sà : qiě yuàn wén yú

摩 耶 夫 人 重 白 菩 萨 : 且 愿 闻 于

yán fú zuì bào suǒ ɡǎn è qù 。 dì zànɡ dā yán:

阎 浮 罪 报 所 感 恶 趣 。 地 藏 答 言:

shènɡ mǔ , wéi yuàn tīnɡ shòu , wǒ cū shuō zhī。

圣 母 , 唯 愿 听 受, 我 粗 说 之。

fó mǔ bái yán : yuàn shènɡ zhě shuō 。

佛 母 白 言 : 愿  圣 者 说 。

ěr shí dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : nán yán

尔 时 地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 南 阎

fú tí , zuì bào mínɡ hào rú shì 。 ruò yǒu zhònɡ

浮 提 , 罪 报 名 号 如 是。 若 有 众

shēnɡ bú xiào fù mǔ , huò zhì shā hài , dānɡ duò

生 不 孝 父 母 , 或 至 杀 害, 当 堕

wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié qiú chū wú qī。

无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫 求 出 无 期。

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ chū fó shēn xiè , huǐ bànɡ sān

若 有 众 生 出 佛 身 血, 毁 谤 三

bǎo , bú jìnɡ zūn jīnɡ , yì dānɡ duò yú wú jiàn

宝 , 不 敬 尊 经, 亦 当 堕 于 无 间

dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。

地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。

ruò yǒu zhònɡ shēnɡ qīn sǔn chánɡ zhù , diàn wū sēnɡ ní,

若 有 众 生 侵 损 常 住, 玷 污 僧 尼,

huò qié lán nèi zì xínɡ yín yù , huò shā huò

或 伽 蓝 内 恣 行 淫 欲 , 或 杀 或

hài , rú shì děnɡ bèi , dānɡ duò wú jiàn dì yù,

害 ,如 是 等 辈, 当 堕 无 间 地 狱,

qiān wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 ruò yǒu

千 万 亿 劫, 求 出 无 期 。 若 有

zhònɡ shēnɡ , wěi zuò shā mén , xīn fēi shā mén ,

众 生, 伪 作 沙 门, 心 非 沙 门,

pò yònɡ chánɡ zhù , qī kuánɡ bái yī , wéi bèi jiè

破 用 常 住, 欺 诳 白 衣 , 违 背 戒

lǜ , zhǒnɡ zhǒnɡ zào è, rú shì děnɡ bèi , dānɡ

律 , 种 种 造 恶 , 如 是 等 辈, 当

duò wú jiàn dì yù , qiān wàn yì jié , qiú chū

堕 无 间 地 狱 , 千 万 亿 劫, 求 出

wú qī 。 ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , tōu qiè chánɡ zhù cái

无 期 。 若 有 众 生, 偷 窃 常 住 财

wù ɡǔ mǐ , yǐn shí yī fu , nǎi zhì yī wù

物 谷 米 , 饮 食 衣 服 , 乃 至 一 物

bù yǔ qǔ zhě , dānɡ duò wú jiàn dì yù , qiān

不 与 取 者, 当 堕 无 间 地 狱 , 千

wàn yì jié , qiú chū wú qī 。 dì zànɡ bái yán:

万 亿 劫, 求 出 无 期 。 地 藏 白 言:

shènɡ mǔ , ruò yǒu zhònɡ shēnɡ , zuò rú shì zuì,

圣 母 , 若 有 众 生, 作 如 是 罪,

dānɡ duò wǔ wú jiàn dì yù , qiú zàn tínɡ kǔ yī niàn bù dé 。

当 堕 五 无 间 地 狱 , 求 暂 停 苦 一 念 不 得 。

mó yē fū rén chónɡ bái dì zànɡ pú sà yán : yún

摩 耶 夫 人 重 白 地 藏 菩 萨 言 : 云

hé mínɡ wéi wú jiàn dì yù ? dì zànɡ bái yán :

何 名 为 无 间 地 狱 ? 地 藏 白 言 :

shènɡ mǔ , zhū yǒu dì yù zài dà tiě wéi shān zhī

圣 母 , 诸 有 地 狱 在 大 铁 围 山 之

nèi , qí dà dì yù yǒu yī shí bā suǒ , cì

内 ,其 大 地 狱 有 一 十 八 所, 次

yǒu wǔ bǎi , mínɡ hào ɡè bié , cì yǒu qiān bǎi,

有 五 百, 名 号 各 别, 次 有 千 百,

mínɡ zi yì bié 。 wú jiàn yù zhě , qí yù

名 字 亦 别。 无 间 狱 者, 其 狱

chénɡ zhōu zā bá wàn yú lǐ , qí chénɡ chún tiě ,

城 周 匝 八 万 余 里 , 其 城 纯 铁,

ɡāo yī wàn lǐ , chénɡ shànɡ huǒ jù , shǎo yǒu kōnɡ

高 一 万 里 , 城 上 火 聚 , 少 有 空

quē 。 qí yù chénɡ zhōnɡ , zhū yù xiānɡ lián , mínɡ

缺 。 其 狱 城 中, 诸 狱 相 连, 名

hào ɡè bié 。 dú yǒu yī yù , mínɡ yuē wú jiàn,

号 各 别。 独 有 一 狱 , 名 曰 无 间,

qí yù zhōu zā wàn bā qiān lǐ , yù qiánɡ ɡāo

其 狱 周 匝 万 八 千 里 , 狱 墙 高

yī qiān lǐ , xī shì tiě wéi , shànɡ huǒ chè xià,

一 千 里 , 悉 是 铁 围, 上 火 彻 下,

xià huǒ chè shànɡ 。 tiě shé tiě ɡǒu , tǔ huǒ

下 火 彻 上。 铁 蛇 铁 狗, 吐 火

chí zhú yù qiánɡ zhī shànɡ , dōnɡ xi ér zǒu 。 yù

驰 逐 狱 墙 之 上, 东 西 而 走 。狱

zhōnɡ yǒu chuánɡ , biàn mǎn wàn lǐ 。 yī rén shòu zuì,

中 有 床, 遍 满 万 里 。 一 人 受 罪,

zì jiàn qí shēn biàn wò mǎn chuánɡ 。 qiān wàn rén

自 见 其 身 遍 卧 满 床。 千 万 人

shòu zuì , yì ɡè zì jiàn shēn mǎn chuánɡ shànɡ 。 zhònɡ

受 罪,  亦 各 自 见 身 满 床 上。  众

yè suǒ ɡǎn huò bào rú shì 。

业 所 感 获 报 如 是 。

yòu zhū zuì rén , bèi shòu zhònɡ kǔ 。 qiān bǎi yè

又 诸 罪 人, 备 受 众 苦 。 千 百 夜

chā jí yǐ è ɡuǐ , kǒu yá rú jiàn , yǎn rú

叉 及 以 恶 鬼, 口 牙 如 剑, 眼 如

diàn ɡuānɡ , shǒu fù tónɡ zhǎo , tuō zhuài zuì rén 。

电 光, 手 复 铜 爪, 拖 拽 罪 人 。

fù yǒu yè chā zhí dà tiě jǐ , zhònɡ zuì rén shēn,

复 有 夜 叉 执 大 铁 戟 , 中 罪 人 身,

huò zhònɡ kǒu bí , huò zhònɡ fù bèi 。 pāo kōnɡ

或 中 口 鼻 , 或 中 腹 背。 抛 空

fān jiē huò zhì chuánɡ shànɡ , fù yǒu tiě yīnɡ dàn zuì

翻 接 或 置 床 上, 复 有 铁 鹰 啖 罪

rén mù 。 fù yǒu tiě shé jiǎo zuì rén jǐnɡ 。 bǎi

人 目。 复 有 铁 蛇 绞 罪 人 颈。 百

zhī jiē nèi , xī xià chánɡ dìnɡ , bá shé ɡēnɡ lí,

肢 节 内, 悉 下 长 钉, 拔 舌 耕 犁,

chōu chánɡ cuò zhǎn , yánɡ tónɡ ɡuàn kǒu , rè tiě

抽 肠 剉 斩, 烊 铜 灌 口, 热 铁

chán shēn 。 wàn sǐ qiān shēnɡ , yè ɡǎn rú shì 。

缠 身。 万 死 千 生, 业 感 如 是 。

dònɡ jīnɡ yì jié , qiú chū wú qī 。 cǐ jiè huài

动 经 亿 劫, 求 出 无 期 。 此 界 坏

shí , jì shēnɡ tā jiè , tā jiè cì huài , zhuǎn

时 ,寄 生 他 界, 他 界 次 坏, 转

jì tā fānɡ ; tā fānɡ huài shí , zhǎn zhuǎn xiānɡ jì。

寄 他 方 ; 他 方 坏 时, 辗 转 相 寄。

cǐ jiè chénɡ hòu , huán fù ér lái 。 wú jiàn

此 界 成 后, 还 复 而 来。 无 间

zuì bào , qí shì rú shì 。

罪 报, 其 事 如 是 。

yòu wǔ shì yè ɡǎn , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 hé děnɡ

又 五 事 业 感, 故 称 无 间。 何 等

wéi wǔ ? yī zhě 、 rì yè shòu zuì , yǐ zhì

为 五? 一 者 、 日 夜 受 罪, 以 至

jié shù , wú shí jiàn jué , ɡù chēnɡ wú jiàn 。

劫 数, 无 时 间 绝, 故 称 无 间 。

èr zhě 、 yī rén yì mǎn , duō rén yì mǎn ,

二 者 、 一 人 亦 满, 多 人 亦 满,

ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sān zhě 、 zuì qì chā bànɡ ,

故 称 无 间。 三 者 、 罪 器 叉 棒 ,

yīnɡ shé lánɡ quǎn , duì mó jù záo , cuò zhuó huò

鹰 蛇 狼 犬, 碓 磨 锯 凿, 剉 斫 镬

tānɡ , tiě wǎnɡ tiě shénɡ , tiě lǘ tiě mǎ , shēnɡ

汤, 铁 网 铁 绳, 铁 驴 铁 马 , 生

ɡé luò shǒu , rè tiě jiāo shēn , jī tūn tiě wán,

革 络 首, 热 铁 浇 身, 饥 吞 铁 丸,

kě yǐn tiě zhī , cónɡ nián jìnɡ jié , shù nuó

渴 饮 铁 汁, 从 年 竟 劫, 数 那

yóu tā , kǔ chǔ xiānɡ lián , ɡènɡ wú jiàn duàn ,

由 他 , 苦 楚 相 连, 更 无 间 断 ,

ɡù chēnɡ wú jiàn 。 sì zhě 、 bú wèn nán zǐ nǚ

故 称 无 间。 四 者 、 不 问 男 子 女

rén , qiānɡ hú yí dí , lǎo yòu ɡuì jiàn , huò

人 ,羌 胡 夷 狄 , 老 幼 贵 贱, 或

lónɡ huò shén , huò tiān huò gui , zuì xíng yè ɡǎn,

龙 或 神, 或 天 或 鬼 , 罪 行 业 感,

xī tónɡ shòu zhī , ɡù chēnɡ wú jiàn 。 wǔ zhě、

悉 同 受 之, 故 称 无 间。 五 者、

ruò duò cǐ yù , cónɡ chū rù shí , zhì bǎi

若 堕 此 狱 , 从 初 入 时, 至 百

qiān jié , yī rì yī yè , wàn sǐ wàn shēnɡ ,

千 劫, 一 日 一 夜 , 万 死 万 生 ,

qiú yī niàn jiān zàn zhù bù dé , chú fēi yè jìn,

求 一念 间 暂 住 不 得 , 除 非 业 尽,

fānɡ dé shòu shēnɡ , yǐ cǐ lián mián, ɡù chēnɡ wú jiàn。

方 得 受 生, 以 此 连 绵, 故 称 无 间 。

dì zànɡ pú sà bái shènɡ mǔ yán : wú jiàn dì yù,

地 藏 菩 萨 白 圣 母 言 : 无 间 地 狱,

cū shuō rú shì 。 ruò ɡuǎnɡ shuō dì yù zuì qì

粗 说 如 是。 若 广 说 地 狱 罪 器

děnɡ mínɡ , jí zhū kǔ shì , yī jié zhī zhōnɡ ,

等 名, 及 诸 苦 事, 一 劫 之 中 ,

qiú shuō bú jìn 。 mó yē fū rén wén yǐ , chóu

求 说 不 尽。 摩 耶 夫 人 闻 已 , 愁

yōu hé zhǎnɡ , dǐnɡ lǐ ér tuì 。

忧 合 掌, 顶 礼 而 退 。


以上就是地藏经第三品的注音,在学习地藏经时,如果你是刚开始学习地藏经,那建议你先去看地藏经第一品注音,可以一品一品的去学习,也希望对你有很大的帮助!如果有不正确的地方,望大家能够谅解,并指出来。

本文链接:地藏经第三品注音

上一篇:地藏经第三品白话解释

下一篇:地藏经回向偈怎么念

李罕诵地藏经

佛学文化源远流长,地藏经是大乘佛教重要经典,也是现代佛门中流传最广、修学人数最多的经典之一,经中强调地藏菩萨不可思议之大愿力。为传承发扬佛之文化惠普大“众”,大藏经语音工程创始人李罕秉持虔诚的态度,特录制地藏经念诵视频奉献于世人。

李罕视频